Jak byl v dubnu 1942 proveden známý nálet na Tokio?

Otázkou odvetného, i když svým vojen­ským významem spíše symbolického útoku na japonské území, se americké armádní letectvo zabývalo již od osudného přepa­ dení přístavu Pearl Harbor 7. prosince 1941. Za nejpřijatelnější z předložených byl zvo­ len návrh vyžadující součinnost US Navy a USAAF. Letadla B-25B měla ve vzdálenosti 645 km od japonských břehů startovat z pa­luby letadlové lodi Hornet a po svržení pum doletět pomocí zásoby paliva až do Číny, kde měla přistát na předem připra­ vených letištích.

Typ B-25B Mitchell nebyl pro tuto akci vybrán náhodou. Žádný z bombardérů USAAF neměl v té době tak velký dolet při požadované krátké startovací dráze. Prove­ditelnost první fáze akce demonstrovali pi­ loti 89. perutě 17. bombardovací skupiny dne 3. února 1942 startem dvou upravených B-25B z paluby zmíněné lodi Hornet. Hned nato bylo 16 letadel typu Mitchell (maxi­ mum, které se vešlo na. palubu letadlové lodi) upraveno pro daný účel. Spodní stře­ lecká věž a zaměřovač Norden byly demon­ továny a letadlo dostalo autopilota a pomoc­ný zaměřovač pro hloubkové bombardování. Na zadi trupu byly připevněny dvě obyčejně, na černo natřené smetákové násady, jejichž úkolem bylo zastrašit případného útočníka ze zadní polosfěry. Zásoba paliva byla zvětšena na 4 320 l, což zahrnovalo 2 440 l v přídavných nádržích v křídlech, 853 l v nádrži umístěné v pumovnici, 605 l v prů­ lezu trupem, 227 v prostoru spodní věže a 10 kanislrů po 19 l, určených k doplně­ ní. Vlastní náklad tvořily čtyři pětisetlibro vé (226 kg) trhavé nebo zápalné pumy.

Start šestnácti Mitchellů z lodi Hornet proběhl za poněkud změněných podmínek, než jak se plánovalo. Cestou do určeného prostoru se totiž loď setkala s japonskými válečnými plavidly, kterážto okolnost donu­ tila posádku zahájit útok již l 240 km od cíle. Jako první startovalo 18. dubna 1942 v 8.20 přetížené letadlo pplk. Jamese H. Doolittlea (č. 40-2344) o celkové váze 14 050 kg; poslední Mitchell opustil palubu lodi o hodinu později. Asi za tři hodiny již útočníci bombardovali z výše 463 m japon­ ská města Tokio, Jokohamu a Nagoju bez jakýchkoli vlastních ztrát. Poslední fáze ná­ letu byla opět poznamenána nepříjemnost­mi. Špatné počasí nad Čínou donutilo jede­ náct posádek nouzové přistát rnimo vybra­né plochy, čtyři letadla byla při pokusu o přistání zničena a jedno bezpečně doletě­ lo až do Vladivostoku, kde byla posádka po přistání internována. Z osmdesáti zú­ častněných letců se celkem 73 zachránilo. Velitel akce James H. Doolittle byl za pro­ vedený nálet dekorován Čestnou medailí amerického kongresu.

Čerpáno z časopisu: Křídla vlasti, Letectví a kosmonautika
zpět